Obchodní podmínky

A. VYMEZENÍ POJMŮ

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti s používáním internetového obchodu Art of make-up na adrese www.artofmake-up.com

VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi společností Art of make-up, jakožto prodávajícím, a zákazníkem, jakožto kupujícím, kterou spolu zákazník a společnost Art of make-up uzavírají při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu Art of make-up na internetové adrese www.artofmake-up.com. Kupní smlouva je uzavírána výhradně v českém jazyce.

Prodávající a provozovatel internetové prodejny Art of make-up

Prodávajícím a provozovatelem internetové prodejny Art of make-up na internetové adrese www.artofmake-up.com (dále jako „internetová prodejna Art of make-up) je společnost Art of make-up (dále jako „prodávající“).

Obchodní firma: Art of make-up

Sídlo: Makarenková 6, 736 01 Havířov

IČO: 09414797

Zapsaná v živnostenském rejstříku.

Kontaktní údaje

Poštovní adresa pro doručování: Makarenková 6, 736 01 Havířov

E-mail: info@artofmake-up.com

Telefon: + 420 777 163 866

Zákazník

Zákazníkem je uživatel internetové prodejny Evellin, který je spotřebitelem nebo obchodníkem. Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jako „spotřebitel“).

B. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny Art of make-up jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
 2. Je-li zákazníkem spotřebitel, kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky zákazníkem a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu.
 3. Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.
 4. Je-li zákazníkem podnikatel, je jím odeslaná objednávka zboží návrhem na uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího zákazníkovi podnikateli.
 5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 6. V případě zákazníka spotřebitele je místem dodání zboží adresa uvedená zákazníkem ve formuláři objednávky.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka převzetím zboží a zaplacením kupní ceny.
 8. Přijetí a odeslání objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem.
 9. Ceny a Slevy – Všechny ceny v internetové prodejně Art of make-up jsou konečné včetně DPH. Veškeré ceny včetně akčních cen a nabídek platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Prodávající zabezpečí aktuálnost uveřejněné nabídky bez zbytečného odkladu. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat, pokud není uvedeno jinak.
 10. Storno objednávky – Objednávku může zákazník stornovat e-mailem či telefonicky, a to do 24 hodin od vytvoření objednávky. Podmínkou stornování objednávky je uvedení čísla objednávky a kontaktního údaje. Storno objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním emailem na emailovou adresu uvedenou zákazníkem v registračním formuláři nebo formuláři objednávky.
 11. Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy do 24 (dvaceti čtyř) hodin od doručení objednávky zákazníka spotřebitele/potvrzení objednávky zákazníka podnikatele, a to v případě, že:
  1. objednávané zboží není skladem, již se nevyrábí či je jinak nedostupné,
  2. u objednávaného zboží, které není u dodavatele skladem, se výrazným způsobem zvýšila cena ze strany výrobce,
  3. objednávané zboží – stejný typ, model – je dlouhodobě reklamován z důvodu výskytu vad.
   U všech výše uvedených případů bude prodávající kontaktovat zákazníka s alternativní nabídkou obdobného zboží.
 12. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, zcela závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které používá zákazník.

C. DODACÍ PODMÍNKY

Zboží lze převzít osobně:

 • Havířov město, Makarenková 6, 73601

Dopravce

Česká pošta, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1                        129,- Kč

Dopravce bude zákazníka kontaktovat prostřednictvím e-mailu, příp. SMS ohledně termínu doručení. Po neúspěšném doručení bude zásilka vrácena prodávajícímu.

Zákazník bere na vědomí, že:

 1. Objednané zboží zasíláme prostřednictvím služby logistického partnera, který realizuje doručení zboží.
 2. Objednané zboží je expedováno do 2 pracovních dnů od přijetí platby v případě platby převodem a kartou přes internet, pokud je zboží skladem.
 3. Vždy informujeme zákazníka na jeho e-mailovou adresu o odeslání zboží. Pokud objednané zboží není skladem, kontaktujeme zákazníka e-mailem a navrhneme další postup např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty. Zákazník má v tomto případě rovněž možnost od smlouvy odstoupit.
  Mimořádně mohou být dodací lhůty prodlouženy, o čemž jsou zákazníci informováni při zadávání objednávky.
 4. Přeprava, způsob doručení, způsob oznámení o doručení zásilky, termín a místo převzetí zásilky probíhá v souladu s obchodními podmínkami dopravce.
 5. Daňový doklad je součástí zásilky a slouží jako záruční list.
 6. V případě, že si zákazník zboží na jím uvedené doručovací adrese nevyzvedne a zboží se vrátí zpět prodávajícímu, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě je prodávající oprávněn částku představující náklady vynaložené zákazníkem na doručení zboží jednostranně započíst na náhradu škody, která prodávajícímu vznikla porušením povinnosti zákazníka převzít zboží (tímto ujednáním není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody vzniklé prodávajícímu nad rámec částky nákladů na doručení zboží). Se souhlasem zákazníka doručí prodávající zákazníkovi zboží opětovně, avšak na náklady zákazníka a až po obdržení úhrady těchto nákladů. To platí i pro případy, kdy první pokus o doručení nebyl zákazníkem hrazen (bonus doručení zdarma apod.).

Způsob úhrady:

 • Bankovním převodem – kupní cenu uhradí zákazník předem bankovním převodem na účet prodávajícího: 2492644193/0800. Po odeslání objednávky se zobrazí údaje potřebné pro převod peněz – částka, číslo účtu, variabilní symbol. Tyto informace jsou zároveň zaslány zákazníkovi v potvrzení objednávky na jeho email. Po provedení platby jsou peníze na účet prodávajícího připsány obvykle během 1-2 pracovních dní. Zboží je expedováno k přepravě do 2 (dvou) pracovních dnů po připsání příslušné částky (ceny zboží) na bankovní účet prodávajícího (pokud je skladem). Při převzetí zásilky od dopravce zákazník již nic neplatí. Neuhradí-li zákazník cenu zboží bez zbytečného odkladu po uskutečnění objednávky, a to ani po předchozí výzvě prodávajícího, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
 • V hotovosti nebo platební kartou – při převzetí zboží v jednom ze salonu.

  Zákazník je povinen zboží převzít v termínu uvedeném v kupní smlouvě či jinak určeném či dojednaném s prodávajícím. V případě prodlení zákazníka s osobním odběrem zboží delším než 7 (sedm) dnů, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, odstoupení od kupní smlouvy oznámí prodávající zákazníkovi elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

D. REKLAMACE A ZÁRUKA ZBOŽÍ

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny Art of make-up a právním řádem České republiky.
 2. Zboží lze reklamovat u prodávajícího dle podmínek reklamačního řádu uvedeného níže.
 3. Na zboží se vztahuje záruční doba odpovídající povaze zboží. Záruční doba je uvedena na obalu výrobku a není-li záruka na obalu výrobku uvedena, pak činí 24 (dvacet čtyři) měsíců.
 4. Zákazník bere na vědomí, že s ohledem na povahu prodávaného zboží (kosmetické produkty) musí být zboží skladováno při teplotách v rozmezí 5 – 25°C.
 5. Je-li zákazníkem spotřebitel, reklamace se kromě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s přihlédnutím k upřesnění v reklamačním řádu.

E. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Odesláním internetové objednávky zákazníkem spotřebitelem dochází k uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku. Zákazník spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku ve lhůtě 14 (čtrnáct) dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy došlo k převzetí zboží zákazníkem spotřebitelem.

Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailu na adresu info@artofmake-up.com), přičemž může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen doručit:

Rozhodne-li se spotřebitel využít práva odstoupit od smlouvy, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Prodávající vrátí zákazníkovi spolu s uhrazenou kupní cenou zboží také jím uhrazené náklady na dodání zboží, a to do výše odpovídající nákladům na dodání zboží nejlevnějším způsobem, který prodávající nabízí. K zásilce, jejímž prostřednictvím je vraceno zboží, musí být přiloženy veškeré dokumenty, včetně faktury, nebo musí být vznik kupní smlouvy jinak bezpochybně prokázán. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi spotřebiteli dříve, než mu zákazník spotřebitel zboží doručí na správnou výše uvedenou kontaktní adresu.

Zboží je spotřebitel povinen vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy, úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, v neporušeném originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní, používané či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o částku odpovídající nákladům na uvedení zboží do původního stavu a vzniklé škodě na zboží. Peníze za vrácené zboží budou spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy bankovním převodem na účet, který prodávajícímu písemně sdělí.

Vzhledem k povaze zboží nabízeného v internetové prodejně Art of make-up (kosmetické produkty), zdůrazňujeme, že nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a zákazník je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Odstoupením od smlouvy ohledně zboží, zcela nebo částečně uhrazeného prostřednictvím bonusové poukázky, nevzniká zákazníkovi nárok na opětovné připsání bonusu v hodnotě kupní ceny vráceného zboží, resp. části kupní ceny vráceného zboží, která byla prostřednictvím bonusu uhrazena.

V případě, že zákazník využije k úhradě nákupu bonusovou poukázku, započítává se hodnota bonusové poukázky na úhradu kupních cen jednotlivých výrobků poměrně, podle poměru hodnoty bonusové poukázky k celkové ceně objednávky. V případě vrácení zboží na základě odstoupení od smlouvy, na jehož úhradu byla započtena bonusová poukázka, bude zákazníkovi vrácena pouze část kupní ceny výrobku, odpovídající jeho kupní ceně snížené o částku, která byla uhrazena prostřednictvím bonusové poukázky.

F. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Art of make-up zpracovává osobní údaje všech svých zákazníků v souladu s právními předpisy, a to zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

G. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě sporu z kupní smlouvy mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

H. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou dostupné rovněž na internetových stránkách internetové prodejny Art of make-up na adrese www.Artofmake-up.com a jejich platné a účinné znění je ke stažení, čímž je umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem.
 2. Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném a účinném v den odeslání objednávky.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP jednostranně změnit, přičemž text úplného znění platných VOP je prodávající povinen zveřejnit na stránkách internetové prodejny Art of make-up.
 4. Veškeré právní vztahy v souvislosti s kupní smlouvou či užíváním internetového obchodu Art of make-up na internetové stránce www.artofmake-up.com se řídí právním řádem České republiky a případné soudní spory z těchto právních vztahů budou rozhodovány českými soudy.
 5. Veškerá přání, podněty či stížnosti zákazníků prodávající přijímá na elektronické či poštovní adrese uvedené v části A těchto VOP v sekci „kontaktní údaje“.
 6. Orgánem státního dozoru, jemuž podléhá obchodní činnost prodávajícího, je Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu, Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 24. září 2020

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Je-li zákazníkem spotřebitel, reklamace se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s přihlédnutím k upřesnění v tomto reklamačním řádu.

Je-li zákazníkem obchodník, řídí se odpovědnost prodávajícího za vady zboží zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Adresa pro zaslání reklamovaného zboží

 1. Veronika Pawlasová Art of Makeu-up, Havířov město Makarenková 6, 73601

POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

V případě, že zboží jeví v okamžiku doručení viditelné známky poškození, je zákazník oprávněn zboží nepřevzít. Po převzetí je zákazník povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách telefonicky či na e-mailovou adresu verci.p@seznam.cz.

Pro řádné vyřízení reklamace je zákazník povinen doručit reklamované zboží dodavateli, a to poštou (jako obchodní balík), případně osobním doručením, a to na adresy uvedené výše. Reklamované zboží nelze zaslat na dobírku. Zákazník je povinen při uplatnění reklamace předložit stručný popis závady. Zákazník je povinen oznámit prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu, poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit.

POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne jinak.

PRÁVA ZÁKAZNÍKA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Prodávající odpovídá zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady.  

Právo zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při předání zboží, i pokud se vada projeví až později. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

V případě, že se po převzetí zboží zákazníkem vyskytnou v záruční době vady zboží, může zákazník uplatnit svou reklamaci.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí výrobku zákazníkem. Na zboží je poskytována záruka odpovídající povaze zboží. Záruční doba je uvedena na obalu výrobku. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí zákazníkem, a které se projeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným či nesprávným zacházením nebo běžným opotřebením.

Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

Zákazník je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li zákazník své právo z vadného plnění včas, má práva, která by mu jinak náležela při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník následující práva:

Jedná-li se o vady odstranitelné, ale vyskytující se opakovaně, nebo jedná-li se o větší počet vad, může zákazník požadovat dodání nové věci či výměnu součásti nebo odstranění vady nebo od smlouvy odstoupit. Jedná-li se o vady odstranitelné a není to neúměrné, může zákazník požadovat dodání nové věci či výměnu součásti nebo odstranění vady. Byl-li by požadavek na dodání nové věci nepřiměřený, zejména jde-li o vadu odstranitelnou bez zbytečného odkladu, má zákazník nárok na odstranění vady. Vždy může namísto uvedených práv volit přiměřenou slevu z kupní ceny.

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, 
 2. použil-li zákazník věc ještě před objevením vady,
 3. nezpůsobil-li zákazník nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. prodal-li zákazník věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí zákazník prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Při dodání nové věci vrátí zákazník prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Nárok na uplatnění záruky zaniká mimo jiné v následujících případech:

 1. Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
 2. Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
 3. Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
 4. Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
 5. Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
 6. Zboží bylo poškozeno živly.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů na doručení reklamovaného zboží prodejci, a to v podobě poštovného v nezbytné výši. Smluvní strany se dohodly, že prodávající uhradí zákazníkovi účelně vynaložené náklady na doručení reklamovaného zboží prodejci pouze na základě daňového dokladu prokazujícího výši skutečně vynaložených nákladů na doručení.

V případě zániku smlouvy z důvodu oprávněné reklamace výrobku, který byl zcela nebo z části uhrazen prostřednictvím bonusové poukázky, bude zákazníkovi připsán nový bonus ve výši odpovídající částce, která byla na úhradu oprávněně reklamovaného výrobku z bonusu započtena.

V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.


Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 24. září 2020

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A/NEBO REKLAMACE

☐ A. Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu v zákonné lhůtě 14 dnů Oznamuji / Oznamujeme, že tímto odstupuji / odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží (uveďte úplný název výrobků a počet kusů): …………………………………………………..……… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

☐ B. Reklamace výrobku: …………………………………………………………………………………………………………….………. (doplňte název výrobku) Prosíme, specifikujte důvod reklamace: poškozený obal výrobku obsah / kvalita výrobku nežádoucí účinek jiný důvod Detailní popis: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

Vyplňte v případě A. odstoupení od smlouvy i v případě B. reklamace: Číslo objednávky: ……………………………………………………

Datum obdržení zboží: ……………….…

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz: …………………………………………………………………….…

Jméno spotřebitele/ů: ……………………………………………………………………………………………….

Adresa spotřebitele/ů: …………………………………………………………………………………………….…

Povinné přílohy:- zboží – faktura / paragon

 Datum: …………………………………….. Podpis: …………………………………………………….

Přejít nahoru
Scroll to Top